ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 43 Issue : 5 Year : 2021
Erciyes Medical Journal Computer Adapted Stroop Colour-Word Conflict Test As A Laboratory Stress Model [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(2): 58-63

Computer Adapted Stroop Colour-Word Conflict Test As A Laboratory Stress Model

Bilge Pehlivanoğlu, Nezih Durmazlar, Dicle Balkancı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Ankara

Purpose: Stress is blamed as a factor responsible in the pathogenesis of many diseases. In stress literature, instead of initiating daily stress, to activate sympathethic system and hypothalamo-pituitary-adrenal axis are preferred. For this reason, we modified the Stroop colour-word interference test as a laboratory stress test.

Subjects and Method: We developed a software using visual basic programming language and generated a test composed of 3 sessions each lasting three minutes. Stress response was determined with the test applied to healthy subjects (n=38) who were informed that their performance would be evaluated. Heart rates, blood pressures and plasma cortisol, urinary metanephrine and vanyllylmandelic acid values of the subjects who underwent Stress Test were measured as the evidence of stress system activation.

Results: Heart rate and blood pressure increase d significantly throughout the test (p<0.01) and returned to basal levels after the test was completed. Basal and post test levels of plasma cortisol, urinary metanephrine and vanillylmandelic acid values were significantly different (p<0.05). Our computer adapted Stroop test had test retest reliability. Subjects performing the test more than once did not differ neither in their success nor in the stress parameters (p>0.05).

Conclusion: The Stroop test on our computer adapted modification may be a standard, objective, repeatable method easily applicable to stress research.

Keywords: Computer, Stress, psychological

Laboratuvar Stres Modeli Olarak Bilgisayarca Uyarlanmış Stroop Renk-Sözcük Girişim Testi

Bilge Pehlivanoğlu, Nezih Durmazlar, Dicle Balkancı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji, Ankara

Amaç: Stres pek çok hastalığın etiyolojisinde suçlanan bir faktördür. Stres literatüründe günlük stresli durumları oluşturmak yerine sempatik sinir sitemini ve hipotalamopitüiter- adrenal aksı aktive eden standart yöntemlerin kullanılması tercih edilmektedir. Bu nedenle, laboratuarda uygulanabilecek bir stres testi olarak, Stroop renk-sözcük girişim testini modifiye ettik.

Denekler ve yöntem: Visual basic programlama dili kullanılarak hazırlanan yazılımla, üçer dakikalık üç bölümden oluşan bir test bilgisayar ortamında uygulanır hale getirildi. Testin başında performanslarının değerlendirileceği söylenen sağlıklı deneklere (n=38) uygulanan testle, oluşan stres yanıtı değerlendirildi. Stres yaratıldığı, deney süresince yapılan kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri ile, plazma kortizol, idrar vanilmandelik asit ve metanefrin düzeyleri ile desteklendi.

Bulgular: Deneklerin test süresince kalp hızı ve kan basınçları anlamlı seviyede yükseldi (p<0.01) ve test sonlandırıldıktan sonra normal değerlerine döndü. Bazal ve test sonrası plazma kortizol ve idrar metanefrin ve vanilmandelik asit seviyelerinde de artış saptandı (p<0.05). Bilgisayara uyarlanmış stres testimizde testtekrar test güvenilirliği de vardır. Testi iki kez yapan deneklerde doğru yanıt yüzdesinde veya stres değişkenlerinde fark saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Stroop testi bilgisayara uyarlanmış bu sekli ile, standart, objektif, tekrarlanabilir bir yöntem olarak stres çalışmalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Mental stres

Bilge Pehlivanoğlu, Nezih Durmazlar, Dicle Balkancı. Computer Adapted Stroop Colour-Word Conflict Test As A Laboratory Stress Model. Erciyes Med J. 2005; 27(2): 58-63

Corresponding Author: Bilge Pehlivanoğlu
LookUs & Online Makale