ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Changes In Homocysteine Levels In Epileptic Children Receving Sodium Valproate [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 189-192

Changes In Homocysteine Levels In Epileptic Children Receving Sodium Valproate

Elif Ozerol1, İbrahim Ozerol2, Mehmet Aslan3, Cengiz Yakıncı3, İsmail Temel1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Biyokimya, Malatya
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji, Malatya
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri, Malatya

Purpose: The data regarding valproate and their influence on folate and homocysteine levels are conflicting. The aim of this study was to evaluate whether differences exist in homocysteine, folate, and vitamin B12 levels in children receiving valproate.

Patients and Methods: Sixty-five patients receiving sodium valproate and twenty-five healthy controls were included in the study. Serum total homocysteine levels were analyzed by enzyme linked immunosorbent assay kit. Vitamin B12 and folate values were measured by Bio DPC kits.

Results: Serum homocysteine concentrations were significantly higher in patients than those of the controls. Moreover, serum folate levels were observed to be significantly decreased in patients compared to controls. On the contrary, serum vitamin B12 levels did not change in the patients.

Conclusion: Our data show that prolonged treatment with valproate increases serum homocysteine concentrations suggesting that an effect of inducer valproate on homocysteine metabolism could exist, which is not independent of the effect of low folate levels. These results indicate that homocysteine levels should be determined in order to identify hyperhomocysteinemia among patients receiving sodium valproate.

Keywords: Epilepsy, Folic acid, Homocysteine, Valproate

Sodyum Valproat Alan Epileptik Çocuklarda Homosistein Düzeylerindeki Değişiklikler

Elif Ozerol1, İbrahim Ozerol2, Mehmet Aslan3, Cengiz Yakıncı3, İsmail Temel1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Biyokimya, Malatya
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji, Malatya
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri, Malatya

Amaç: Valproatın folat ve homosistein düzeyleri üzerinde etkileri ile ilgili veriler çelişkilidir. Bu çalısmanın amacı valproat alan çocuklarda homosistein, folat ve vitamin B12 düzeylerinde farklılık olup olmadığını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Sodyum valproat alan altmışbeş hasta ve yirmibeş sağlıklı kontrol çalışıldı. Serum total homosistein düzeyleri ELİZA kitiyle analiz edildi. Vitamin B12 and folat değerleri Bio DPC kitleriyle ölçüldü.

Bulgular: Serum Hcy konsantrasyonları hastalarda kontrollerdekinden anlamlı olarak daha yüksekti. Üstelik, kontrollerle karşılaştırıldığında serum folat düzeylerinin hastalarda anlamlı olarak azaldığı gözlendi. Bunun aksine, serum vitamin B12 düzeyleri değişmedi.

Sonuç: Sonuçta, bizim verilerimiz valproat ile uzun süre tedavinin serum homosistein konsantrasyonlarını arttırdığını göstermektedir; homosistein metabolizması üzerinde valproatın indükleyici bir etkisi olabilir ve bu etki düşük folat düzeylerinden bağımsız değildir. Bu sonuçlar sodium valproat alan hastalarda hiperhomosisteineminin tanımlanması için homosistein düzeylerinin tayin edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Folik asit homosistein, Valproat

Elif Ozerol, İbrahim Ozerol, Mehmet Aslan, Cengiz Yakıncı, İsmail Temel. Changes In Homocysteine Levels In Epileptic Children Receving Sodium Valproate. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 189-192

Corresponding Author: Elif Ozerol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale