ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Determination of Age-Related Volume Changes In Rat Brain By Cavalieri's Method [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 179-185

Determination of Age-Related Volume Changes In Rat Brain By Cavalieri's Method

Ferruh Yücel1, Nedim Ünal1, Murat Erçakır2, Gül Güven1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji, Eskişehir

Purpose: The purpose of the present study was to reveal age-related changes in rat brain.

Materials and Methods: Forty-five, 90 and 280-day-old male Sprague-Dawley rats were used in this study. The Cavalieri's Volume Estimate Method, very efficient in estimating brain volume, was applied to estimate the total brain volume of the rats.

Results: The mean ( ± S.E.) total brain weights of rats were 2.376 ± 0.006, 2.348 ± 0.047 and 2.595 ± 0.059 gr. in 45, 90 and 280 day-old animals, respectively. There was no significant difference between 45 and 90 day-old animals, although there were significant differences between 45 and 280 (P<0.01), and between 90 and 280 day old rats (P<0.01). However, total brain volumes of rats showed significant differences among groups of animals. The total brain volume was estimated as 0.865 ± 0.026, 0.963 ± 0.022 and 1.165 ± 0.071 cm3 in 45, 90 and 280 days old animals, respectively.

Conclusion: These significant differences in both brain weight and brain volume in ageing suggested that brain volume could change even after neurogenesis is completed. Therefore, in estimating the numerical density, changes in brain volume must be taken into consideration.

Keywords: Aging, Brain, Rat

Rat Beynindeki Yaşa Bağlı Hacim Değişikliklerinin Cavalieri Yöntemi İle Saptanması

Ferruh Yücel1, Nedim Ünal1, Murat Erçakır2, Gül Güven1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji, Eskişehir

Amaç: Bu çalışmada ratların beyninde (nörogenezi tamamlanmış) yaşla birlikte oluşan değişikliklerin ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bunun için 45, 90 ve 280 günlük erkek Sprague-Dawley ratları kullanılmıştır. Beyin hacimlerinin saptanmasında, etkin bir volume hesaplama yöntemi olan Cavalieri Hacim Hesaplama Yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Ratların hacim hesaplamaları yapılmadan önce tartılan total beyin ağırlıkları, 45 günlük ratlarda 2.376 ± 0.006, 90 günlük ratlarda 2.348 ± 0.047, 280 günlük ratlarda ise 2.595 ± 0.059 gr olarak bulunmuştur. Buna göre; 45 ve 90 günlük ratlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken, 45 ve 280 günlük ratlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (P<0.01) gözlenmiştir. Yine, 90 ve 280 günlük ratların beyin ağırlıkları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark (P<0.01) saptanmıştır. Her üç gruba (45, 90, 280 günlük) ait ratların beyin hacimleri sırasıyla; 0.865 ± 0.026, 0.963 ± 0.022 ve 1.165 ± 0.071 cm3 olarak hesaplanmıştır. Buna göre; 45 ve 90 günlük ratlar arasında P<0.05, 45 ve 280 günlük ratlar arasında P<0.01, 90 ve 280 günlük ratlar arasında ise P<0.05 derecesinde anlamlı farklar gözlenmiştir.

Sonuç: Gerek beyin ağırlıklarında ve gerekse beyin hacimlerinde gözlenen yaşa bağlı bu farklılıklar, beyin hacminin nörogenez bittikten sonra da değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu da bize, beyinde numerical densite (Nv) hesaplamalarında, hacim değişikliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyin, Rat, Yaşlanma

Ferruh Yücel, Nedim Ünal, Murat Erçakır, Gül Güven. Determination of Age-Related Volume Changes In Rat Brain By Cavalieri's Method. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 179-185

Corresponding Author: Ferruh Yücel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale