ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Tuberculous Spondylodiscitis: MR Imaging Findings [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 69-74

Tuberculous Spondylodiscitis: MR Imaging Findings

Ali Yıkılmaz1, Abdulhakim Coşkun1, Kemal Koç2, Ahmet Candan Durak1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji, Kayseri

Purpose: To evaluate the MR imaging findings of tuberculous spondylodiscitis.

Materials and Methods: We retrospectively evaluated the MR images of 15 patients who were diagnosed as tuberculous spondylodiscitis with percutaneous or intraoperative biopsy. T1 and T2-weighted axial and sagittal and post-contrast axial and sagittal T1-weighted spin-echo sequences were reviewed.

Results: Involvement of the vertebrae and discs were seen in all patients. The most common involvement site was thoracolumbar region. Typically, affected vertebrae and discs were hyperintense on T2-weighted images, hypointense on T1-weighted images and showed contrast enhancement. There were paravertebral soft tissue masses in 14, vertebral body compression in 12, epidural extension in ten, kyphosis in seven, involvement of the posterior vertebral elements in two and skip lesions in three patients.

Conclusion: The characteristic MR imaging features of tuberculous spondylodiscitis include T1 and T2 prolongation of the affected vertebrae and discs with contrast enhancement, vertebral bony destruction with associated paravertebral soft tissue mass, often abscess formation, epidural extension, and kyphosis. MR imaging is a reliable modality in demonstrating and characterizing the spinal tuberculosis.

Keywords: Magnetic resonance imaging, Pott's Disease, Tuberculosis

Tüberküloz Spondilodiskit: MR Görüntüleme Bulguları

Ali Yıkılmaz1, Abdulhakim Coşkun1, Kemal Koç2, Ahmet Candan Durak1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji, Kayseri

Amaç: Tüberküloz spondilodiskitte MR görüntüleme bulgularını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Perkutan ya da intraoperatif biyopsi ile tüberküloz spondilodiskit tanısı alan 15 olgunun MR görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. T1 ve T2- ağırlıklı aksiyel ve sagital ve kontrast sonrası aksiyel ve sagital T1-ağırlıklı spin eko sekansları incelendi.

Bulgular: Tüm olgularda vertebra ve disklerde tutulum izlendi. En sık tutulum yeri torakolomber bölgeydi. Tipik olarak etkilenen vertebra ve diskler T2-ağırlıklı sekanslarda hiperintens, T1-ağırlıklı sekanslarda hipointensti ve kontrast madde tutulumu göstermekteydi. Olguların 14'ünde paravertebral yumuşak doku kitlesi (dokuzu abse), 12'sinde vertebra cisminde kompresyon, onunda epidural uzanım, yedisinde kifoz, ikisinde posterior vertebral elemanlarda tutulum ve üçünde iki ayrı seviyede tutulum izlendi.

Sonuç: Tüberküloz spondilodiskitin karakteristik MR görüntüleme bulguları; T1 ve T2 relaksasyon zamanlarında uzama ile birlikte etkilenen disk ve vertebralarda kontrast tutulumu, paravertebral yumuşak dokunun eşlik ettiği vertebral kemik harabiyeti, sıklıkla abse oluşumu, epidural uzanım ve kifoz oluşumunu içerir. MR görüntüleme spinal tüberkülozu göstermek ve karakterize etmek için güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, Pott Hastalığı, Tüberküloz

Ali Yıkılmaz, Abdulhakim Coşkun, Kemal Koç, Ahmet Candan Durak. Tuberculous Spondylodiscitis: MR Imaging Findings. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 69-74

Corresponding Author: Ali Yıkılmaz
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale