ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse Number with Intraocular Pressure Rise After YAG Laser Posterior Capsulotomy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(1): 7-12

Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse Number with Intraocular Pressure Rise After YAG Laser Posterior Capsulotomy

Tongabay Cumurcu1, İlker Etikan2
1GOP Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD/Tokat
2GOP Üniversitesi Tıp Fak. Biyoistatistik AD/Tokat

Subject: To evaluate the effect of number of pulses, energy per pulse and total energy on intraocular pressure (IOP) in patients with posterior capsule opasification and were treated with YAG laser posterior capsulotomy.
Material and Methods: Thirty pseudophacic patients with posterior capsule opacification were treated with Nd: YAG laser capsulotomy. All the patients included in the study were treated with prophilactic %1 apraclonidine, administered one hour before the procedure. IOP was measured with Goldmann applanation tonometry one hr before and 30 min, 1 hr, 2 hr, 4 hr, 24 hr and 1 week after the process.
Results: There was a positive relation between the number of pulses and rise in IOP at 30 min, one hr, 2 hr, 4 hr and 24 hr after the procedure but no significant relation was found in one week results. A positive and significant relation betwen pulse energy and rise in IOP was found at 30 min, one hr, 2 hr and 4 hr after the procedure. There was no significant relation in 24 hr and one week values after the procedure.
In addition there was a positive relation between total energy and the rise in IOP at 30 min, one hr, 2 hr, 4 hr and 24 hr after the process. The rise in IOP one week after the process was not significant.
Conclusion: This study indicates that pulse number, pulse energy and total energy which was applied during the operation, increases the risk of a sudden rise in IOP. Because of this in addition to using preoperative antiglaucomatous prophilaxy, during the operation minimum pulse energy and pulse number should also be used.

Keywords: Intraocular pressure, laser surgery, neodymium, lens capsule, crystalline

Nd: Yag Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Göz İçi Basınç Artışının Atış Sayısı, Atış Enerjisi ve Toplam Enerji İle İlişkisi

Tongabay Cumurcu1, İlker Etikan2
1GOP Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD/Tokat
2GOP Üniversitesi Tıp Fak. Biyoistatistik AD/Tokat

Amaç: Arka kapsül opasifikasyonu (AKO) tanısı ile Nd: YAG lazer kapsülotomi yapılan hastalarda atış sayısı, atış başına düşen enerji ve toplam enerjinin göz içi basıncı (GİB) ile olan ilişkisini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışma AKO tanısı almış ve Nd: YAG lazer arka kapsülotomi yapılan, psödofak 30 hastada yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm hastalara işlemden 1 saat önce profilaktik % 1'lik apraklonidin damlatıldı.İşlemden 1 saat önce ve işlemden 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 1gün ve 1 hafta sonra GİB'ları Goldman applanasyon tonometrisi ile ölçüldü.
Bulgular: Atış sayısı ile işlem sonrası 30.dakika, 1. saat, 2. saat, 4. saat ve 1. gün GİB artışı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanırken, 1. haftada anlamlı bir ilişki izlenmedi. Atış enerjisi ile işlem sonrası 30. dakika, 1. saat, 2. saat ve 4. saat GİB artışı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki varken, 1. gün ve 1. haftada anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Toplam enerji ile işlem sonrası 30.dakika, 1. saat, 2. saat, 4. saat ve 1. gün GİB artışı arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki saptanırken, 1. haftada anlamlı bir ilşki izlenmedi.
Sonuç: Çalışmamız litertaürdeki çalışmalarla uyumlu olarak işlem esnasında uygulanan atış sayısı, atış enerjisi ve toplam enerjinin ani GİB artışı riskini arttıracağını göstermektedir.Bu sebeple işlem öncesi antiglokomatöz profilaksiye ek olarak mümkün olduğu kadar düşük atış enerjisi ve düşük atış sayısı ile işlemi tamamlamak hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı, laser cerrahisi, Nodmium, lens kapsülü

Tongabay Cumurcu, İlker Etikan. Correlation of Total Energy, Pulse Energy and Pulse Number with Intraocular Pressure Rise After YAG Laser Posterior Capsulotomy. Erciyes Med J. 2006; 28(1): 7-12

Corresponding Author: Tongabay Cumurcu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale