ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Radio Frequency Fistulotomy: A New Approach For The Treatment of Anal Fistula [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(3): 97-103

Radio Frequency Fistulotomy: A New Approach For The Treatment of Anal Fistula

Pravin J. Gupta
General Surgery, Consulting Proctologist Gupta Nursing Home, India

Purpose: While several techniques are available to treat anal fistula, the majority of surgeons continue to prefer the classical lay open technique [fistulotomy] as a gold standard in its treatment. In this paper, the author describes his experience of fistulotomy using a radiofrequency device.

Patients and Methods: An Ellman radiofrequency generator was used to perform this procedure. This retrospective study describes the procedure and its outcome in 188 patients of low anal fistula operated on over a period of 2 years and followed up for an equal duration thereafter.

Results: The mean duration of incapacity for work was 5 days. The complete wound healing took a mean period of 48 days [range 32-95 days]. While 7 patients had a delayed wound healing, none of the patients suffered from anal incontinence. The recurrence/ failure rate was very low (2.2%).

Conclusion: The technique of anal fistulotomy using a radiofrequency device is a simple, safe and cost effective procedure. The hospital stay duration is short, with an early return to work. Postoperative complications and recurrence rates are favorably comparable with other techniques.

Keywords: Anal fistula, catheter ablation, recurrence, fecal incontinence

Radyofrekans Fistülotomi: Anal Fistül Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım

Pravin J. Gupta
General Surgery, Consulting Proctologist Gupta Nursing Home, India

Amaç: Anal fistül tedavisinde kullanılabilen bir kaç tekniğin varlığına karşın, cerrahların çoğu klasik "lay open" tekniği (fistülotomi) tedavide altın standart olarak tercih etmeye devam etmektedirler. Bu çalışmada yazar, bir radyofrekans cihazı kullanarak gerçekleştirdiği fistülotomi tecrübelerini tanımlamaktadır.

Hasta ve Yöntem: Tanımlanan prosedürü gerçekleştirmek için bir Ellman radyofrekans jeneratörü kullanıldı. Bu retrospektif çalışmada 2 yıllık bir süreçte opere edilen ve daha sonra aynı süre boyunca takip edilen 188 anal fistül olgusunda gerçekleştirilen prosedür ve sonuçları tanımlanmaktadır.

Bulgular: Olguların iş yapamama sürelerinin ortalaması 5 gündü.Tam yara iyileşmesi 48 günlük (32-95 gün) bir süreci gerektirdi. Yedi hastada gecikmiş yara iyileşmesi saptanırken, hastaların hiç birinde anal inkontinans saptanmadı. Nüks / yetmezlik oranı çok düşük (% 2.2) olarak bulundu.

Sonuç: Radyofrekans cihazının kullanıldığı anal fistülotomi tekniği basit, güvenli ve uygun maliyetli bir prosedürdür. Hastanede kalma süresi kısadır, hastalar günlük yaşamlarına hızla dönerler. Postoperatif komplikasyonları ve nüks oranı diğer tekniklerle karşılaştırıldığında uygundur.

Anahtar Kelimeler: Anal fistül, kateter ile çıkarma, nüks, dışkı inkontinansı

Pravin J. Gupta. Radio Frequency Fistulotomy: A New Approach For The Treatment of Anal Fistula. Erciyes Med J. 2005; 27(3): 97-103

Corresponding Author: Pravin J. Gupta
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale