ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Thrombophilia Mutation Frequencies in Recurrent Pregnancy Losses [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2009; 31(2): 104-109

Thrombophilia Mutation Frequencies in Recurrent Pregnancy Losses

Belgin Ataç1, Feride I Ffet Şahin1, Hulusi Bülent Zeyneloğlu3, Zerrin Yılmaz2
1Department of Medical Genetics and Biology Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Medical Genetics Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey

Purpose: In the current study we aimed to detect Factor V Leiden (FVL), prothrombin G20210A (Prt) ve methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T mutation frequencies in women with or without recurrent pregnancy losses.
Material and Methods: A total of 205 women with two or more pregnancy losses and 100 women without a history of abortuses were included in the study. Thrombophilia mutations were detected by PR-RFLP analyses. Results were analyzed statistically by Chi-square, Fisher's exact test and for the low genotype frequencies by G test.
Results: We did not detect a statistically significant relationship between genotypes of the three investigated gene regions and recurrent abortus and control groups (p>0.05).
Conclusion: According to the results of the current study, there is not a statistically significant relationship between the patient and control groups and genotypes. Our results support recent reports

Keywords: Factor V Leiden; Methylenetetrahydrofolate reductase; Prothrombin; Thrombophilia

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Trombofili Mutasyon Sıklıkları

Belgin Ataç1, Feride I Ffet Şahin1, Hulusi Bülent Zeyneloğlu3, Zerrin Yılmaz2
1Department of Medical Genetics and Biology Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey
2Department of Medical Genetics Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey

Amaç: Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK)öyküsü olan ve olmayan kadınlarda, Faktör V Leiden (FVL), protrombin G20210A (Prt) ve metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T' yi içeren üç trombofili mutasyonunun sıklığının belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma kapsamına iki veya daha fazla kez tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan 205 kadın ve kontrol grubu olarak gebelik kaybı öyküsü olmayan 100 kadın birey alındı. Trombofili mutasyonları PCR-RFLP analizi ile belirlenerek genotipler ile TGK ve kontrol grubu arasındaki ilişki ki-kare testi, Fisher's exact test ve genotip frekanslarının düşük olduğu gen bölgesi için G testi ile analiz edildi.
Bulgular: İstatistiksel değerlendirme sonucunda incelenen üç gen bölgesi için genotipler ile tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalar ve kontrol grubu arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Son yıllarda yayınlanmış çalışmalara benzer şekilde bizim sonuçlarımıza göre de hasta ve kontrol grubu ile genotipler arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Faktör V Leiden; Metilentetrahidrofolat redüktaz; Protrombin; Trombofili

Belgin Ataç, Feride I Ffet Şahin, Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Zerrin Yılmaz. Thrombophilia Mutation Frequencies in Recurrent Pregnancy Losses. Erciyes Med J. 2009; 31(2): 104-109

Corresponding Author: Belgin Ataç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale