ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Urinary Iodine Levels Of The Term Newborns In Kayseri Province [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(2): 69-75

Urinary Iodine Levels Of The Term Newborns In Kayseri Province

Selim Kurtoğlu1, Mustafa Akcakuş1, Tamer Güneş1, Adem Kiriş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji

Purpose: We studied the thyroid volumes and urinary iodine levels of 42 term newborns born in Kayseri.
Material and Methods: Urinary iodine levels were measured on postnatal 5th day. The levels of triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin (TSH) and thyroglobulin (Tg) were measured in the cord blood of newborns and in mothers' sera by RIA. The TSH levels of cord blood above 20 mU/L and levels of Tg above 54 ng/ml, and thyroid volumes of baby greater than 1.5 ml were accepted as pathological. Urinary iodine levels of newborns below 5 mg/dl were accepted as a criteria for iodine deficiency.
Results: In 9.52 % of newborns, urinary iodine concentration was less than 5 mg/dl and in 16.7 % thyroid volume was greater than 1.5 mL. Cord TSH level greater than 20 mU/L was present in 11.9 % and cord Tg level greater than 54 ng/ml was present in 52.3 % of the newborns. In 2 of the 4 babies with iodine deficiency, thyroid volumes were high and 3 of them had high Tg levels. In 2 of the 7 babies who had high thyroid volumes, TSH levels were high, in 5 babies Tg levels were high, and in 2 urinary iodine levels were low. In 22 babies with high cord blood Tg levels, the thyroid volumes were high although this was not statistically significant. However, in these cases urine iodine levels were significantly low (p<0.05).
Conclusion: This prospective study showed that in a significant number of newborns born in the Kayseri province, urinary iodine excretion was low and Tg levels and thyroid volumes were high. These data point to the need of an increased iodine supply in these pregnant women to reduce the potential consequences of low iodine intake.

Keywords: Infant, newborn, Iodine, Thyroid gland, thyroid volume, Kayseri province

Yenidoğan Bebeklerde Tiroid Volümü Ve İdrar İyot Düzeyleri (Kayseri İli Ön Çalışma Raporu)

Selim Kurtoğlu1, Mustafa Akcakuş1, Tamer Güneş1, Adem Kiriş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji

Amaç: Kayseri ilinde doğan 42 term yenidoğan bebekte tiroid volümü ve idrar iyot düzeyinin ölçülmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: İyot ölçümü için idrar örnekleri postnatal 5. günde alındı. Ayrıca anneden ve kord kanı örneklerinden T3, T4, TSH ve tiroglobülin (Tg) düzeyleri RIA metoduyla belirlendi. Kord kanı TSH düzeyinin 20 mU/L, Tg düzeyinin 54 ng/ml ve bebeğin tiroid volümünün 1.5 mililitreyi aşması patolojik kabul edildi. İdrar iyot düzeyinin 5 mg/dl altında olması iyot eksikliği kriteri olarak alındı.
Bulgular: İdrar iyot düzeyi 5 mg/dl altında bebek oranı % 9.52, tiroid volümü 1.5 mililitreyi geçen bebek oranı % 16.7 idi. Kord kanı TSH düzeyi % 11.9 bebekte 20 mU/L'yi geçerken, % 52.3 bebekte Tg düzeyi 54 ng/ml üzerindeydi. İyot eksikliği bulunan 4 bebekten 2' sinde tiroid volümü, üçünde ise Tg yüksekti. Tiroid volümü yüksek bulunan 7 bebekten 2' sinde TSH yüksek, 5' inde Tg yüksek bulunurken ikisinde idrar iyot düzeyi düşüktü. Kord kanı Tg düzeyi yüksek bulunan 22 bebekte tiroid volümü daha yüksek ancak istatistiksel olarak önemsizdi. Buna karşilık bu gurubun idrar iyot düzeyi anlamlı şekilde daha düşük düzeyde bulundu.
Sonuç: Kayseri bölgesinde doğan bebeklerin bir bölümünde idrar iyot düzeyinin düşük, Tg ve tiroid volümünün yüksek bulunması dolayısıyla, tüm toplum yanında öncelikle gebe annelerin iyot desteğine ihtiyaç gösterdikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Infant, yenidoğan, İyot, Tiroid bezi, üriner iyot düzeyi, tiroid volümü, Kayseri ili

Selim Kurtoğlu, Mustafa Akcakuş, Tamer Güneş, Adem Kiriş. Urinary Iodine Levels Of The Term Newborns In Kayseri Province. Erciyes Med J. 2002; 24(2): 69-75

Corresponding Author: Selim Kurtoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale