ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Effects of High Altitude on Colour Vision of Climbers During an Expedition To Mt. Ağrı [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 134-137

Effects of High Altitude on Colour Vision of Climbers During an Expedition To Mt. Ağrı

Mümtaz Mazıcıoğlu1, Sarper Karaküçük2, Ayşe Öner2, Hatice Ulusal2, G. Ertuğrul Mirza2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Kayseri, Turkey

Purpose: This study was designed to detect any altitude related changes in colour discrimination of climbers and to possibly use this test to detect acute mountain sickness (AMS) in its prodromal period.
Material and Methods: Farnsworth-Munsell 100-Hue (FM- 100 Hue) test was performed at 1640m and also at 4200m above sea level on 16 middle aged climbers (mean age: 34.12±8.7 yrs) during a climb on Mt. Ağrı. Total and sectorial error scores were compared between these altitudes.
Results: The total error score (median±range) was 80 (16- 277) at 1640m and 104 (36-216) at 4200m (p= 0.905). However, there was no statistically significant difference between this observed detoriation on FM-100 Hue test scores.
Conclusion: Research on the effects of various day light conditions and longer acclimatization in larger groups of climbers from various age groups could make early- monitoring of the prodromal signs of emerging acute mountain sickness possible.

Keywords: Acute mountain sickness, Color discrimination, Color vision

Yüksek İrtifanin Ağrı Dağı'na Tırmanış Yapan Dağcılarda Renkli Görme Üzerine Etkisi

Mümtaz Mazıcıoğlu1, Sarper Karaküçük2, Ayşe Öner2, Hatice Ulusal2, G. Ertuğrul Mirza2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD Kayseri, Turkey

Amaç: Bu çalışma, renkli görmede yüksek irtifaya bağlı herhangi bir değişiklik olup olmadığını belirlemek ve kullanılan testin akut dağ hastalığını önceden belirleyebilme potansiyelini araştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Farnsworth-Munsell 100-Hue (FM-100 Hue) testi deniz seviyesinden 1640 m'de ve 4200m'de yukarıda 16 orta yaşlı dağcıya Ağrı Dağı tırmanışı sırasında uygulandı (ortalama yaş: 34.12±8.7 yıl). Bu ik irtifa arasında hem toplam hem sektöriyel skorlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam hata skoru (ortanca±dağılım aralığı) 1640m'de 80 (16-277) ve 4200m'de 104 olarak hesaplandı ancak FM-100 Hue test skorlarında bu iki irtifa arasında istatistiki açıdan önemli bir fark görülmedi (p= 0.905).
Sonuç: Daha geniş serilerde ve farklı yaş gruplarında yapılacak çalışmalarla yüksek irtifanın renkli görme üzerine etkisi ile akut dağ hastalığının erken bulguları arasındaki ilişki kesinlik kazanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut dağ hastalığı, Renk ayırımı, Renkli görme bozuklukları

Mümtaz Mazıcıoğlu, Sarper Karaküçük, Ayşe Öner, Hatice Ulusal, G. Ertuğrul Mirza. Effects of High Altitude on Colour Vision of Climbers During an Expedition To Mt. Ağrı. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 134-137

Corresponding Author: Mümtaz Mazıcıoğlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale