ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Morphometrical And Morphological Variations Of Middle Ear Ossicles In The Newborn [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(2): 57-63

Morphometrical And Morphological Variations Of Middle Ear Ossicles In The Newborn

Erdoğan Unur, Harun Ülger, Nihat Ekinci
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi

Purpose: Aim of this study was to investigate the morphometric and morphologic variations of middle ear ossicles.
Materials and Methods: Middle ear of 20 newborn cadavers from both sexes were dissected bilaterally and the ossicles were obtained to investigate their morphometric and morphologic characteristics.
Results: The average of morphometric parameters showed that the malleus was 7.69 mm in total length with an angle of 137o; the manibrium mallei was 4.70 mm, and the total length of head and neck was 4.85 mm; the incus had a total length of 6.47 mm, total width of 4.88 mm, and a maximal distance of 6.12 mm between the tops of the processes, with an angle of 99.9o; the stapes had a total height of 3.22 mm, with stapedial base being 2.57 mm in length and 1.29 mm in width. The morphologic observations on the ossicles showed that the incus was the most stable and the stapes was the most variable of all. As a variation, one stapes did not have foramen obturatum.
Conclusion: The knowledge of the variations of the middle ear ossicles may be helpful during ear operations to improve hearing. The morphometrical data may also be useful for the classification of middle ear ossicles.

Keywords: Ear ossicles, malleus, incus, Stapes

Yeni Doğanlarda Orta Kulak Kemikciklerinin Morfometrik Ve Morfolojik Varyasyonları

Erdoğan Unur, Harun Ülger, Nihat Ekinci
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi

Amaç: Yeni doğanlarda orta kulak kemikciklerinin morfometrik ve morfolojik varyasyonlarını ortaya koymak.
Gereç ve yöntem: Her iki cinse ait 20 yeni doğan kadavrasının orta kulak boşluğuna girilerek elde edilen orta kulak kemikcikleri üzerinde
morfometrik ve morfolojik inceleme yapıldı.
Bulgular: Morfometrik sonuçlar; malleus'un toplam uzunluğu 7.69 mm, manibrium mallei'nin uzunluğu 4.70 mm, caput mallei ve processus lateralis arasındaki uzaklık 4.85 mm, manibrium mallei'nin ekseni ve caput mallei arasındaki açı 137o, incus'un toplam uzunluğu 6.47 mm, toplam genişliği 4.88 mm, crus longum ve breve'nin uçları arasındaki uzaklık 6.12 mm, cruslar arasındaki açı 99.9o, stapesin toplam uzunluğu (yüksekliği) 3.22 mm, basis stapedis'in uzunluğu 2.57 mm ve basis stapadis'in genişliği 1.29 mm olarak bulundu. Kemikcikler üzerindeki morfolojik gözlemler varyasyon bakımından incus'un en kararlı, strapes'in ise en değişken kemikcik olduğunu ortaya koydu. Bir stapes'te foramen obturatum'un bulunmadığını tespit ettik.
Sonuç: Kemikcikler üzerindeki varyasyonların bilinmesi orta kulağa yapılan operasyonlarda, morfometrik sonuçlar ise orta kulak kemikciklerinin sınıflandırılmasında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kulak kemikçikleri, malleus, incus, Stapes

Erdoğan Unur, Harun Ülger, Nihat Ekinci. Morphometrical And Morphological Variations Of Middle Ear Ossicles In The Newborn. Erciyes Med J. 2002; 24(2): 57-63

Corresponding Author: Erdoğan Unur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale