ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Predicting Death Anxiety by Psychological Dispositions of Individuals from Different Religions [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(2): 84-91

Predicting Death Anxiety by Psychological Dispositions of Individuals from Different Religions

Mustafa Yüksel Erdoğdu
Department of Psychology Fatih University, Science and Literature Faculty, İstanbul

Purpose: The purpose of this study is the prediction of death anxiety with symptom distress of individuals from different religions.
Material and Methods: The study includes 240 people as a sample who are Syrian, Yezidi and Muslim, were choosen randomly from Mardin, Batman, Diyarbakır and Şanlıurfa. In this study SCL-90 “symptom distress check list” and “Thorson Power Death Anxiety” scales are applied.
Results: From symptom distress respectively, for Syrian people, anxiety and interpersonal sensitivity; for Muslim people, interpersonal sensitivity, sometization, obsession, pschooid, paronoid, anger and additional variables; for Yezidi people have sometization, obsession, pschoid, paronoid, phobia, additional variables are seen as an important reasonable prediction of death anxiety.
Conclusion: Fear of death and anxiety exist everywhere and every time and effects our life deeply. Most of energy of human beings are spent to deny the reality “death”. According to some of psychological theorist, death anxiety is the first symptom of nevroz, for some of other ones, it is the first source of pathology. According to the study results, there are relations between death anxiety and symptom distress.

Keywords: Anxiety, Attitude to Death

Farklı Dinlerdeki Bireylerin Ruhsal Belirtileri ile Ölüm Kaygısının Yordanması

Mustafa Yüksel Erdoğdu
Department of Psychology Fatih University, Science and Literature Faculty, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada farklı dinlerdeki bireylerin ruhsal belirtileri ile ölüm kaygısının yordanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki Süryani Yezidi ve Müslümanlık dininden seçkisiz olarak belirlenen toplam 240 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem grubundaki bireylere SCL-90 Ruhsal Tarama Envanteri ile Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçekleri uygulanmıştır.
Bulgular: Ruhsal belirtilerden, sırasıyla Süryani dinine mensup olanlarda, kişiler arası duyarlılık ve anksiyete, Müslümanlarda kişiler arası duyarlılık, somatizasyon, depresyon, psikoid, paranoid, öfke ve Ek değişkenleri, Yezidilerde somatizasyon, obsesyon, psikoid, paranoid, Fobi ve Ek değişkenlerinin ölüm kaygısı üzerinde önemli (anlamlı) birer yordayıcılar olduğu görülmektedir.
Sonuç: Ölüm korkusu ve kaygısı her zaman ve her yerde bulunur ve yaşamımızı derinden etkiler. Hayat enerjisinin büyük bir kısmı ölüm gerçeğinin inkarında harcanır.Psikolojide bazı kuramcılara göre ölüm kaygısı nevrozun ilk belirtisi, bazı kuramcılara göre ise ilk patoloji kaynağıdır. Araştırma bulgularına göre ruhsal belirtiler ile ölüm kaygısı arasında ilişkiler mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Din ve Psikoloji, Kaygı, Ölüme karşı tutum

Mustafa Yüksel Erdoğdu. Predicting Death Anxiety by Psychological Dispositions of Individuals from Different Religions. Erciyes Med J. 2008; 30(2): 84-91

Corresponding Author: Mustafa Yüksel Erdoğdu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale