ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
Fertility Sparing Options in Ovarian Cancers [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(2): 100-106

Fertility Sparing Options in Ovarian Cancers

Bülent Özçelik
Department of Obstetrics and Gynocology, Erciyes University, Kayseri, Türkiye

Although the vast majority of ovarian cancers are of advanced stage and detected in postmenopausal period, a spot of them (15%) can be seen in girls or younger women. The diagnosis of a gynecologic malignancy such as ovarian cancer can be devastating to these patients who desire future fertility. Some of these women can be candidates for fertility sparing management. Subcategories of ovarian cancers, which appropriate for this option include stage IA epithelial ovarian cancer, low malignant potential ovarian cancer, malignant germ cell tumor and sex-cord stromal tumors. Though the care of these patients is challenging and complex, we have got better alternatives than the former period. In this review, overviewing of the fertility sparing alternatives in patients with ovarian cancer was aimed in the light of literature.

Keywords: Fertility, Ovarian neoplasms

Over Kanserlerinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar

Bülent Özçelik
Department of Obstetrics and Gynocology, Erciyes University, Kayseri, Türkiye

Over kanserlerinin büyük çoğunluğu ileri evrede ve postmenopozal dönemde yakalanmasına rağmen, az bir kısmı (%15) genç kızlarda ya da genç kadınlarda karşımıza çıkmaktadır. Over kanseri gibi jinekolojik kanserlerin tespiti gelecekte fertilite arzusu olan bu hastalarda ümitsizliğe yol açmaktadır. Bu kadınların bir kısmı fertilite koruyucu tedaviler açısından aday olabilmektedir. Evre IA epitelyal over kanserleri, düşük malign potansiyelli over kanserleri, malign germ hücreli tümörler ve seks kord stromal tümörler bu tür yaklaşımlar açısından uygun olabilecek over kanseri alt gruplarını oluşturmaktadır. Bu tür hastaların tedavisi zor ve karmaşık olmasına rağmen, geçmiş dönemlere göre elimizde daha iyi alternatifler mevcuttur. Bu derlemede, literatür ışığında, over kanserli hastalarda kullanılabilecek fertilite koruyucu alternatiflerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fertilite, Over kanseri

Bülent Özçelik. Fertility Sparing Options in Ovarian Cancers. Erciyes Med J. 2008; 30(2): 100-106

Corresponding Author: Bülent Özçelik
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale