ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
The Results of Erciyes University In The Treatment of Advanced Stage Colorectal Cancer [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(3): 144-149

The Results of Erciyes University In The Treatment of Advanced Stage Colorectal Cancer

Özlem Er1, H. Şenol Coşkun1, Mustafa Altınbaş1, Metin Özkan1, Bülent Eser2, Mustafa Çetin2, Ali Ünal2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Kayseri

Purpose: Determination of efficacy of 5-fluorouracil containing chemotherapy regimens in advanced colorectal cancer.

Patients and Method: In this study, 74 advanced colorectal cancer patients followed at Erciyes University Medical Faculty Medical Oncology clinic between January 1994 and December 2000, to whom curative surgery could not be performed and palliative chemotherapy was administered, were evaluated retrospectively.

Results: Of 74 patients 38 were male, 36 female and median age was 55 years (range 25-77). Twenty-five patients were in locally advanced stage, 49 patients in metastatic stage. 5-fluorouracil (FU) and folinic acid (FU+FA) was administered to 42 patients, FU to 13 patients, irinotecan/FU+FA to 10 patients, and FUdoxorubicin- mitomycin C (FAM) to 9 patients. Complete remission was obtained in 12 patients (16.2%), partial remission in 25 patients (45.6%). Median overall survival was calculated as 9.50 ±3.38 months and progression free survival 7.00 ±2.58 months in all patients. There was no statistically significant difference between FU+FA, FU, FAM, irinotecan/FU+FA chemotherapy groups in terms of progression free and overall survival (p=0.19 and 0.17 respectively).

Conclusion: 5-FU combination chemotherapy has an important role in the treatment of advanced colorectal cancer. In respect to effect on survival and quality of life, treatment should be started immediately in good performance patients if curative surgery is not possible.

Keywords: Chemotherapy, Colorectal cancer, Fluorouracil

İleri Evre Kolorektal Kanserlerin Tedavisinde Erciyes Üniversitesi Sonuçları

Özlem Er1, H. Şenol Coşkun1, Mustafa Altınbaş1, Metin Özkan1, Bülent Eser2, Mustafa Çetin2, Ali Ünal2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Hematoloji, Kayseri

Amaç: İleri evre kolorektal kanserde 5-fluorourasil içeren kemoterapi rejimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji kliniğinde Ocak 1994 ile Aralık 2000 tarihleri arasında başvuran, küratif cerrahi yapılamayan ve palyatif amaçlı kemoterapi uygulanan ileri evre kolorektal kanserli 74 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: 74 hastanın 38'i erkek, 36'sı kadın, ortanca yaş 55 yıl (sınırlar 25-77 yıl) idi. 25 hasta lokal ileri evrede, 49 hasta metastatik evrede idi. Kırkiki hastaya fluorourasil (FU) ve folinik asit (FU+FA), 13 hastaya haftada bir FU, 10 hastaya irinotekan/FU+FA, 9 hastaya FU-doksorubisin-mitomisin C (FAM) kemoterapi semaları uygulandı. Oniki hastada (%16.2) tam cevap, 25 hastada (%45.6) kısmi cevap saptandı. Tüm hastaların hesaplanan genel sağkalım süresi ortanca 9.50 ±3.38 ay, progresyonsuz sağkalım süresi ortanca 7.00 ±2.58 ay idi. Progresyonsuz ve genel yaşam süreleri açısından FU+FA, FU, FAM, irinotekan/FU+FA kemoterapi grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0.19 ve 0.17).

Sonuç: İleri evre Kolorektal kanser (KRK) 'lerin tedavisinde özellikle 5-FU kombinasyonlarını içeren kemoterapinin önemi büyüktür, yaşam süresi ve kalitesine olan etkisi göz önüne alınarak küratif cerrahi yaklaşıma uygun olmayan ve genel durumu iyi olan hastalarda tedavinin geciktirilmeden başlanmasının öneminin vurgulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fluorourasil, Kemoterapi, Kolorektal kanser

Özlem Er, H. Şenol Coşkun, Mustafa Altınbaş, Metin Özkan, Bülent Eser, Mustafa Çetin, Ali Ünal. The Results of Erciyes University In The Treatment of Advanced Stage Colorectal Cancer. Erciyes Med J. 2003; 25(3): 144-149

Corresponding Author: Özlem Er
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale