ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
The Effect of Atorvastatin on Plasma Homocysteine, Vitamin B12 and Folic Acid Levels [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 111-119

The Effect of Atorvastatin on Plasma Homocysteine, Vitamin B12 and Folic Acid Levels

Efsun Karabudak1, Gül Kızıltan1, Hatice Aksoy1, Egemen Tayfun2
1Başkent Üni.,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Turkey
2Başkent Üni., Tıp Fak.,Kardiyoloji ABD, Ankara, Turkey

Purpose: The aim of present study is to investigate the effect of atorvastatin (statin group drugs, 20mg/day) intake on plasma homocysteine (tHcy), vitamin B12 and folic acid concentrations.
Material and methods: The sample of this study consists of 20 voluntary patients, who applied to Cardiology Outpatient clinic of Başkent University Hospital, Ankara, from November 2003 to February 2004. Ten patients used atorvastatin 20 mg/day for a mean (±SD) duration of 24.14±6.5 months (range, 3.6 to 156 months) and the remaining 10 patients did not use any atorvastatin and were used as a control subjects in this study. Anthropometric measurements, a three-day 24-h dietary record and biochemical parameters such as plasma tHcy, folate and vitamin B12 level were measured.
Results: Age, BMI, body fat, waist/hip ratio of each patient were similar (p>0.05). When the energy and nutrient intake of the groups were compared, no significant differences were found (p>0.05). Serum folate levels of atorvastatin group were higher than the control group but there were no significant differences in vitamin B12, plasma tHcy, total cholesterol and its fractions between two groups. Plasma triglyceride levels of the control group were higher than the atorvastatin group. There was a negative but not significant correlation between plasma tHcy concentration, and serum folate and vitamin B12 for atorvastatin group and between plasma tHcy concentration and vitamin B12 for control group.
Conclusion: No significant differences in plasma tHcy concentration between 2 groups could be attributed to usage of low dose of atorvastatin and inadequate intake of folate and vitamin B12 of patients.

Keywords: Atorvastatin, Homocysteine, Diet, Vitamin B12, Folate

Atorvastatin Kullanımının Homositein, Vitamin B12 ve Folik Asit Seviyelerine Etkisi

Efsun Karabudak1, Gül Kızıltan1, Hatice Aksoy1, Egemen Tayfun2
1Başkent Üni.,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Turkey
2Başkent Üni., Tıp Fak.,Kardiyoloji ABD, Ankara, Turkey

Amaç: Sunulan çalışmanın amacı plazma homosistein, vitamin B12 ve folik asit konsantrasyonu üzerine atorvastatin (statin grubu ilaçlar, 20mg/gün) alımının etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Kasım 2003 ile Şubat 2004 tarihleri arasında Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran toplam 20 gönüllü hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalardan 10'u atorvastatini (20 mg/gün) 24.1±46.5 ay (3.6-156 ay) süresince kullanırken, kontrol grubunu oluşturan 10 hasta daha önce hiçbir statin grubu ilaç kullanmamıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri, 24 saatlik besin tüketim kayıtları alınmış ve biyokimyasal parametrelerinde plazma homosistein, folat ve vitamin B12 düzeyleri çalışılmıştır.
Bulgular: Her iki gruptaki hastaların yaş, BKI, vücut yağı, bel/kalça oranı benzerdir (p>0.05). Grupların enerji ve besin öğeleri alımları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Atorvastatin grubunda serum folat (p<0.05) düzeyleri daha yüksek bulunurken, vitamin B12, homosistein, total kolesterol, LDL ve HDL kolesterol düzeyleri 2 grup arasında farklı bulunmamıştır. Trigliserit düzeyleri ise kontrol gurubunda atorvastatin gurubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Plazma homosistein konsantrasyonları ile atorvastatin grubunun serum folat ve vitamin B12 konsantrasyonları, kontrol grubunun serum vitamin B12 konsantrasyonu arasında negatif yönde ancak anlamlı olmayan (p>0.05) bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Plazma tHyc konsantrasyonunun atorvastatin alan ve almayan guruplar arasında farklı bulunmamış olması çalışmada kullanılan atorvastatin dozunun düşük olması, çalışma gurubundaki bireylerin folat ve vitamin B12 alımlarının yetersiz olmasına bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, Homosistein, Diyet, Vitamin B12, Folat

Efsun Karabudak, Gül Kızıltan, Hatice Aksoy, Egemen Tayfun. The Effect of Atorvastatin on Plasma Homocysteine, Vitamin B12 and Folic Acid Levels. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 111-119

Corresponding Author: Efsun Karabudak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale