ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Prevalance and Clinical Importance of Some Pathogen Microorganisms Found In The Cervix of Women Who Apply For Voluntary Abortion [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 55-61

Prevalance and Clinical Importance of Some Pathogen Microorganisms Found In The Cervix of Women Who Apply For Voluntary Abortion

Yasemin Açık, Leyla Güngör, Zülal Asçı Toraman
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Elazığ

Objective: Pelvic inflammatory disease (PID) is an important complication of termination of pregnancy by abortion. This study intends to determine the prevalance of some pathogen microorganisms that are found in the cervix of women who apply for voluntary abortion that can lead to PID.

Materials and Methods: The subjects of this study are 60 women who applied to Elazıg State Hospital, Family Planning Polyclinics (ESHFPP) between 02.03.2001 – 20.04.2001 for voluntary abortion and who have not taken any antibiotics before abortion. Upon examination, women with undesired pregnancy up to 10 months were given an appointment for the next day, and recommended to come without making vaginal lavage. Before examining the women, dry sterile speculum was applied, vaginal and cervical samples taken, and promptly cultured.

Results: Average age of the women covered by the study is 30.7 ± 5.3 years. Reproduction was observed on 78.3% of the cultures taken. In 25.0% of the cultures, C.trachomatis, and N. gonorrhoeae developed which are considered to carry high risk for PID; in 86.7%, G.vaginalis, C.albicans, Group B streptococcus, E.coli, and T.vaginalis which carry medium risk developed. More than one positive microorganisms were observed in the materials taken from 25% of the patients.

Conclusion: Pathogen microorganisms developed in materials of most of the women who applied to ESHFPP for voluntary abortion. Therefore we conclude that examination for cervical and vaginal pathogens is necessary in patients who apply for voluntary abortion.

Keywords: Abortion, Cervix, Microorganisms, Prevalance

İsteğe Bağlı Düşük Yapmak İçin Başvuran Kadınların Serviksinde Bulunan Bazı Patojen Mikroorganizmaların Prevalansı ve Klinik Önemi

Yasemin Açık, Leyla Güngör, Zülal Asçı Toraman
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Elazığ

Amaç: Pelvik enflamatuar hastalık (PIH) gebeliğin tahliye ile sonlandırılmasının önemli bir komplikasyonudur. Bu çalışmada isteğe bağlı düşük yapmak için başvuran kadınların serviksinde bulunan ve PIH' a neden olabilecek bazı patojen mikroorganizmaların prevalansını tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan çalısmanın örneklemini 02.03.2001-20.04.2001 tarihleri arasında Elazığ Devlet Hastanesi Aile Planlaması Polikliniği (EDHAPP)'ne isteğe bağlı düşük yapmak için başvuran ve küretaj öncesi antibiyotik almamış toplam 60 kadın oluşturmaktadır. Muayenede 10 haftalığa kadar istenmeyen gebeliği olan kadınlara bir gün sonrasına randevu verilirken, vaginal lavaj yapmadan gelmeleri önerilmiştir. Kadınlar muayene edilmeden önce kuru, steril spekulum uygulanarak vaginal ve servikal örnekler alınıp, bekletilmeden kültür yerlerine ekim yapılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 30.7±5.3 yıldır. Alınan kültürlerin % 78.3'ünde üreme olmuştur. Bunların %25'inde PIH için yüksek derecede risk oluşturduğu kabul edilen C.trachomatis ve N.gonorrhoeae, %86.7'sinde ise orta derecede risk oluşturan G.vaginalis, C.albicans, B grubu streptokok, E. coli, T.vaginalis üremiştir. Hastaların % 25'inin örneklerinde birden çok mikroorganizma pozitifliği tespit edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, EDHAPP'ye isteğe bağlı düşük yapmak için başvuran kadınların büyük bölümünün kültür örneklerinde patojen mikroorganizmalar üremiştir. Bu nedenle isteğe bağlı düşük yapmak için başvuran hastalarda servikal ve vaginal patojenler açısından taramanın faydalı olacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düşük, Mikroorganizma, Prevalans, Serviks

Yasemin Açık, Leyla Güngör, Zülal Asçı Toraman. Prevalance and Clinical Importance of Some Pathogen Microorganisms Found In The Cervix of Women Who Apply For Voluntary Abortion. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 55-61

Corresponding Author: Yasemin Açık
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale