ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
Prevalence of Urinary Incontinence and Affecting Factors Among the Women Attending Gynaecology Clinics of Kayseri Education and Research Hospital [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2011; 33(4): 301-308

Prevalence of Urinary Incontinence and Affecting Factors Among the Women Attending Gynaecology Clinics of Kayseri Education and Research Hospital

Özlem Çiftçi1, Osman Günay2
1Erciyes University, Public Health Research and Training Hospital, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Public Health, Kayseri, Turkey

Aim: The aim of this investigation was to determine frequency of urinary incontinence among the women attending outpatient clinics of gynaecology of Kayseri Education and Research Hospital and to investigate the impacts of some socio demographic and medical factors.
Material and Methods: The study was performed on the patients who attended outpatient clinics of gynaecology in 2007. A questionnaire including 45 questions was applied. A total of 775 questionnaires were evaluated. Chi square test and logistic regression method were used for statistical analyses.
Results: Frequency of urinary incontinence was found 36.6 percent. Of the study group, 33.5 percent had stress urinary incontinence and 26.8 percent had urge urinary incontinence. It was found out that frequency of stress urinary incontinence and urge urinary incontinence increased by age. The age 40 and over, to be housewife, smoking, and genital prolapsus were found as significant risk factors for both stress urinary incontinence and urge urinary incontinence.
Conclusion: It was concluded that approximately one third of the study group have urinary incontinence. Various socio demographic and medical factors may affect frequency of urinary incontinence. Preventive measures should be performed in order to prevent urinary incontinence and the incontinent women should be encouraged to consult physician.

Keywords: Frequency; Genital Diseases, Female; Urinary Incontinence

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Özlem Çiftçi1, Osman Günay2
1Erciyes University, Public Health Research and Training Hospital, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Public Health, Kayseri, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran kadınlarda üniner inkontinans sıklığını ve çeşitli sosyodemografik ve tıbbi faktörlerin üriner inkontinans sıklığına etkisini belirlemektir.
Materyal ve Metot: Araştırma, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran hastalar üzerinde, 2007 yılında yapıldı. Kadınlara 45 sorudan oluşan anket formu uygulandı. Toplam 775 kadınla ilgili veriler değerlendirmeye alındı. Verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesinde ki kare testi ve logistik regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırma grubunda üriner inkontinans sıklığı %36,6 bulundu. Kadınların %33,5'inde stres üriner inkontinans, %26,8'inde acil üriner inkontinans olduğu belirlendi. Hem stres inkontinans hem de acil inkontinans sıklığının; yaşla birlikte arttığı saptandı. Kırk yaşın üstünde olma, ev hanımı olma, sigara içme ve genital prolapsus hem stres inkontinans hem de acil inkontinans için önemli risk faktörleri olarak belirlendi.
Sonuç: Araştırma grubundaki kadınların yaklaşık üçte birinde üriner inkontinans vardır. Çeşitli sosyodemografik ve tıbbi faktörler üriner inkontinans sıklığını etkileyebilir. Üriner inkontinansın önlenmesi için çaba harcanmalı, üriner inkontinansı olan kadınlar hekime başvurma ve tedavi olma konusunda cesaretlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Genital hastalıklar,kadın; Sıklık; Üriner inkontinans

Özlem Çiftçi, Osman Günay. Prevalence of Urinary Incontinence and Affecting Factors Among the Women Attending Gynaecology Clinics of Kayseri Education and Research Hospital. Erciyes Med J. 2011; 33(4): 301-308

Corresponding Author: Özlem Çiftçi
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale