ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
The Effects Of Long-Term Parenteral Nutrition On Dog Pancreas: An Electron Microscopic Study [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2002; 24(2): 64-68

The Effects Of Long-Term Parenteral Nutrition On Dog Pancreas: An Electron Microscopic Study

Saim Özdamar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji

Purpose: The aim of this study was to examine the effects of total parenteral nutrition (TPN) on dog pancreas.
Material and Methods: Twenty-one dogs were used in this study. The dogs were divided into two groups (10 animals for control and 11 animals for experimental groups). The dogs in the experimental group were anaesthetised and the femoral vein cannulated. After a catheter was exteriorised via a subcutaneous tunnel, parenteral infusion was administered 16 hours daily for 30 days. At the end of TPN administration, the changes in the pancreatic ultrastructure and blood glucose values were evaluated and compared with the control group.
Results: There was no significant difference in the mean blood glucose level (BGL) between experimental and control groups (101.2 ± 36.3 mg% and 91.2 ± 14.3 mg%; p>0.05, respectively). Also there were no distinguishable ultrastructural differences in either exocrine or endocrine pancreases of both groups.
Conclusion: These results indicates that long term parenteral nutrition has no effects on either exocrine and endocrine pancreas.

Keywords: Pancreas, Parenteral nutrition

Uzun Süreli Parenteral Beslenmenin Köpek Pankreası Üzerine Etkileri: Elektron Mikroskobik Çalışma

Saim Özdamar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji

Amaç: Bu çalışmanın amacı köpek pankreası üzerine total parenteral beslenmenin etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 21 köpek kullanıldı. Köpekler kontrol (10 hayvan) ve deney (11 hayvan) gruplarına bölündü. Deney grubu köpekler uyutulduktan sonra femoral venleri kanüle edildi. Katater deri altı bir tünelle dışarı çıkarıldıktan sonra 30 gün boyunca günlük 16 saat parenteral infüzyon uygulandı. Total parenteral beslenmenin uygulamasının sonunda pankreatik ultrastrüktürdeki değişiklikler ve kan glukozu düzeyleri değerlendirildi ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Deney grubundaki ortalama kan glukoz düzeyi kontrol grubundan yüksekti (deney grubu 101.2±36.3 mg%, kontrol grubu 91.2±14.3 mg%; p>0.05), fakat bu istatistiksel olarak önemli değildi. Ayrıca, kontrol ve deney gruplarının ekzokrin ve endokrin pankreaslarında ultrastrüktürel farklılıklar yoktu.
Sonuç: Bu sonuçlar total parenteral beslenmenin ekzokrin ve endokrin pankreas üzerine bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Köpekler, Pankreas, Parenteral beslenme

Saim Özdamar. The Effects Of Long-Term Parenteral Nutrition On Dog Pancreas: An Electron Microscopic Study. Erciyes Med J. 2002; 24(2): 64-68

Corresponding Author: Saim Özdamar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale