ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 44 Issue : 5 Year : 2022
A Case of Neurobrucellosis with Subacute Meningoencephalytis And Papilledema [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(2): 100-102

A Case of Neurobrucellosis with Subacute Meningoencephalytis And Papilledema

Füsun Ferda Erdoğan1, Murat Gültekin1, Ali Yılmaz2, Ali Özdemir Ersoy1, Ahmet Candan Durak2
1Erciyes Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD, Kayseri, TURKEY
2Erciyes Üni. Tıp Fak. Radyooloji AD, Kayseri, TURKEY

Brucella melitensis infection is endemic in the eastern and south-eastern Anatolia regions of Turkey. Around 18,000 new cases are reported annually in Turkey. Neurological complications of brucellosis are rare, with an incidence of 1.7-10%. It has varying clinical pictures: subacute or chronic meningo-encephalitis, cranial nerve involvement (acoustic nerve paralysis being commonest), hemiparkinsonism, chorea, intracranial hypertension syndrome, myositis, cerebral abcess, mycotic aneurism and compression of the spinal cord. We present a case with bilateral papilledema caused by neurobrucellosis. The aim of this case presentation is to draw attention to the importance of neurobrucellosis in the differential diagnosis of papilledema, especially in endemic regions such as in our country.

Keywords: Neurobrucellosis, Papilledema

Papil Ödemi Bulgusu Olan SUbakut MeninGoensefalitli Nörobruselloz Olgusu

Füsun Ferda Erdoğan1, Murat Gültekin1, Ali Yılmaz2, Ali Özdemir Ersoy1, Ahmet Candan Durak2
1Erciyes Üni. Tıp Fak. Nöroloji AD, Kayseri, TURKEY
2Erciyes Üni. Tıp Fak. Radyooloji AD, Kayseri, TURKEY

Brusella mellitens enfeksiyonu Türkiye'nin doğu ve güney doğu bölgelerinde endemik olarak görülmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 18. 000 yeni vaka tespit edilmektedir. Brusella hastalarında santral sinir sistemi tutulumu nadirdir, insidansı % 1.7-10 oranında bildirilmiştir. Nörobrusellozun klinik tabloları arasında; subakut veya kronik meningoensefalit, kranial sinir tutulumu (en sık akustik sinir paralizisi), hemiparkinsonizm, kore, intrakranial hipertansiyon, miyozit, serebral abse, mikotik anevrizma ve spinal kord kompresyonu görülmektedir. Bu yazıda bilateral papil ödemi ile gelen bir nörobruselloz olgusunu sunduk. Olgu sunumunun amacı ülkemiz gibi brusella enfeksiyonun endemik olduğu bölgelerde papil ödemi ayırıcı tanısında nörobrusellozun önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Nörobruselloz, Papil ödemi

Füsun Ferda Erdoğan, Murat Gültekin, Ali Yılmaz, Ali Özdemir Ersoy, Ahmet Candan Durak. A Case of Neurobrucellosis with Subacute Meningoencephalytis And Papilledema. Erciyes Med J. 2006; 28(2): 100-102

Corresponding Author: Füsun Ferda Erdoğan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale