ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Volume : 45 Issue : 1 Year : 2023
The Effect of Topical Corticosteroid Creams on Phimosis Treatment [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2006; 28(3): 120-124

The Effect of Topical Corticosteroid Creams on Phimosis Treatment

Necati Balamtekin1, Nihat Uluocak2, Avni Atay3, H. Ibrahim Aydın3, Ilhan Karabıyık2
1Asker Hastanesi Çocuk Sağ. ve Hast., Kayseri, Turkey
2Asker Hastanesi Üroloji, Kayseri, Turkey
3GATA Çocuk Sağ. ve Hast. AD, Ankara, Turkey

Purpose: Because of probable complications with penil surgery and anesthesia, treatment methods of phimosis have been developed as alternative methods of phimosis against traditional treatment of and successful cases have been reported. In this study, we aimed to evaluate the efficacy of the of use corticosteroid creams to treat phimosis.
Patient and Method: This study was carried out between January 2003 and September 2004. Fifty-three children who had severe phimosis were included in the study. The age of the patients ranged from 2-8 years. The study group consisted of 36 patients and the control group consisted of 17. In the study group, topical 0.05% beclomethasone dipropionate cream was applied on the preputium of the children for 6 weeks, twice a day. In the control group, during the same time period the children were treated with gentle retraction of the foreskin and local hygiene. The retractibility of preputium was checked at end of the treatment period.
Results: In the study group, complete retraction of the preputium was seen in 21 patients (58.3%) and partial retraction in 9 patients (25%). There was no response to treatment in 6 cases (16.6%). In the control group, no complications were seen throughout the study.
Conclusion: We conclude that the application of 0.05% beclomethasone dipropionate is a safe and successful method in treating phimosis according to the result of our study.

Keywords: Children, Phimosis, Topical Corticosteroid Creams

Fimozis Tedavisinde Topikal Kortikosteroidli Kremlerin Etkinliği

Necati Balamtekin1, Nihat Uluocak2, Avni Atay3, H. Ibrahim Aydın3, Ilhan Karabıyık2
1Asker Hastanesi Çocuk Sağ. ve Hast., Kayseri, Turkey
2Asker Hastanesi Üroloji, Kayseri, Turkey
3GATA Çocuk Sağ. ve Hast. AD, Ankara, Turkey

Amaç: Penis cerrahisi ve anestezi ile ilgili muhtemel komplikasyonlar nedeniyle fimozisin geleneksel tedavisi sünnete alternatif olarak son yıllarda çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada fimozis tedavisinde prepisyuma topikal kortikosteroid içeren krem uygulanmasının etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2003 – Haziran 2004 arasında fizik muayenesinde şiddetli fimozis saptanan 2-8 yaş arası 53 erkek çocuk arasında yapıldı. Hastalardan rastgele yöntemle 36'sından çalışma grubu, 17'sinden kontrol grubu oluşturuldu. Çalışma grubuna alınan hastaların prepisyumuna günde iki kez, 6 hafta süreyle %0.05'lik beklometasone dipropionate uygulandı. Kontrol grubuna alınan hastaların prepisyumuna lokal hijyen ve zorlamadan geri çekilebilme eksersizi yaptırıldı. Tedavi bitiminde tedaviye yanıt değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 36 hastanın 21'inde(%58.3) prepisyumda tam geri çekilebilme, 9'unda(%25) kısmi geri çekilebilme sonucu alındı. Hastaların 6'sında(%16.6) uygulanan tedaviye yanıt alınamadı. Kontrol grubunu oluşturan 17 hastadan 1'inde(%5.9) tam geri çekilebilme, 5'inde(%29.4) kısmi geri çekilebilme sonucu alındı. 11'inde(%64.7) yanıt alınamadı. Gruplar tedaviye yanıt açısından karşılaştırıldıklarında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklılık saptandı (p<0.001).
Sonuç: Fimozis tedavisinde prepisyuma altı hafta süreyle günde iki kez %0.05 beklometasone dipropionate içeren krem uygulanmasının başarılı ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Fimozis, Topikal steroid kremler

Necati Balamtekin, Nihat Uluocak, Avni Atay, H. Ibrahim Aydın, Ilhan Karabıyık. The Effect of Topical Corticosteroid Creams on Phimosis Treatment. Erciyes Med J. 2006; 28(3): 120-124

Corresponding Author: Necati Balamtekin
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale